Statut

3
Kopia Bez tytułu (3)
Kopia Bez tytułu (6)
previous arrow
next arrow

Statut

Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni
Rozdział I
Przepisy ogólne
§ 1

Gminna Biblioteka Publiczna w Dzierzążni, zwana w dalszej części w skrócie GBP jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia.

§ 2

GBP wpisana jest do rejestru Instytucji Kultury Urzędu Gminy w Dzierzążni pod numerem 1.

§ 3

Siedzibą GBP w Dzierzążni jest budynek Urzędu Gminy w Dzierzążni a terenem jej działania obszar gminy Dzierzążnia.

§ 4

 1. Organizatorem GBP w rozumieniu ustawy jest Gmina Dzierzążnia.
 2. Nadzór nad działalnością GBP sprawuje Rada Gminy za pośrednictwem Wójta Gminy.
 3. Nadzór merytoryczny nad działalnością GBP sprawuje Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, Biblioteka Główna w Warszawie ul. Koszykowa 26.

§ 5

GBP w Dzierzążni działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ),
 2. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 642),
 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.),
 5. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z póź. zm.),
 6. ustanowień niniejszego Statutu nadanego przez organizatora

Rozdział II
Cele i przedmiot działania GBP
§ 6

 1. Podstawowym celem statutowym w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. ( t.j. Dz. U. z 2012, poz. 406) jest organizowanie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.
 2. Cel, o którym mowa w ust. 1 realizowany jest poprzez:
  1) gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych samokształcenia na terenie gminy i powiatu.
  2) pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej, udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz.
  3) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej oraz opracowywanie i publikowanie gminnej bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy gminy.
  4) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych, w tym ludziom chorym i niepełnosprawnym.
  5) koordynacja działalności usługowej bibliotek na terenie gminy w zakresie udostępniania literatury naukowej, popularnonaukowej i zbiorów specjalnych.
  6) opracowanie i prowadzenie form pracy z czytelnikiem służącym popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy.
  7) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminy.
 3. Ponadto do zadań Gminnej Biblioteki Publicznej należy :
  1) organizowanie działalności edukacyjnej, popularyzatorskiej, kulturalnej w tym organizowanie imprez kulturalnych,
  2) prowadzenie gminnej orkiestry,
  3) podejmowanie innych działań wynikające z potrzeb środowiska lokalnego

Rozdział III
Organizacja
§ 7

 1. GBP kieruje dyrektor.
 2. Dyrektora powołuje Wójt Gminy (Dyrektor może być także wyłoniony w drodze konkursu).
 3. Czynności prawne związane ze stosunkiem pracy wobec Dyrektora wykonuje Wójt Gminy.
 4. Dyrektor zarządza GBP i reprezentuje ją na zewnątrz.
 5. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
  1) kierowanie bieżącą działalnością,
  2) reprezentowanie GBP na zewnątrz,
  3) zarządzanie majątkiem GBP,
  4) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,
  5) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,
  6) występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych.
 6. Główny Księgowy działa w ramach kompetencji określonych w Regulaminie Organizacyjnym i udzielonych przez dyrektora upoważnień, ponosząc przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki swoich działań.
 7. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego

§ 8

Dyrektor ustala Regulamin Organizacyjny GBP, strukturę zatrudnienie po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Dzierzążnia

§ 9

 1. GBP samodzielnie opracowuje plany organizacyjno-finansowe swojej działalności po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy.
 2. Wójt Gminy sprawuje nadzór administracyjno-finansowy nad GBP.
 3. Nadzorowi temu podlega:
 4. prawidłowość dysponowania przyznanymi Gminnej Bibliotece Publicznej środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem,
 5.  przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy i spraw   pracowniczych.
 6. Z przeprowadzonych czynności nadzorczych sporządza się protokół, który podpisuje osoba je przeprowadzająca oraz Dyrektor. Dyrektor ma prawo zażądać sprostowań i uzupełnień, a w przypadku ich nieuwzględnienia odmówić jego podpisania.
 7. Treść protokołu wraz ze stanowiskiem Dyrektora rozpatruje Wójt Gminy, wydając stosowne zalecenia.

Dyrektor ma prawo odmówić wykonania zaleceń Wójta Gminy i w ciągu 7 dni od dnia ich otrzymania zwrócić się do Rady Gminy o ich rozpatrzenie na najbliższej Sesji.

§ 10

Mienie i gospodarka finansowa

GBP prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla instytucji kultury.

§11

Działalność GBP finansowana jest z dotacji przekazywanej przez Wójta Gminy po złożeniu zapotrzebowania przez Dyrektora GBP, a także dochodów własnych, darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł

§ 12

Podstawą gospodarki finansowej GBP jest plan finansowo ustalony przez dyrektora GBP, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora,

§ 13

 1. GBP pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
 2. Przychodami GBP są dotacje przekazane przez organizatora w wysokości umożliwiającej realizację statutowych zadań GBP, wpływy z prowadzonej działalności, najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł oraz dotacje z państwowych funduszy celowych.

3. Koszty prowadzenia działalności kulturalnej, w tym wynagrodzenia dla pracowników, wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne i inne wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym

§ 14

 1. Zasady wynagradzania pracowników GBP określa Minister Kultury i Sztuki.

2. Wynagrodzenie Dyrektora GBP określa organizator.

§ 15

 1. Wysokość rocznej dotacji na działalność GBP określa organizator.
 2. GBP może otrzymywać od organizatora dotacje:
 3. na działalność statutową,
 4. na inwestycje,
 5. na realizację wyodrębnionych przedsięwzięć, przewidzianych w planie finansowym.

6. na prowadzenie gminnej orkiestry

§ 16

 1. GBP prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Wartość majątku GBP odzwierciedla fundusz GBP, który odpowiada wartości wydzielonego i nabytego mienia.

§ 17

GBP używa pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła, a w otoku nazwę w pełnym brzmieniu.

§ 18

Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.

Rozdział V

Zmiana Statutu

§ 19

 1. Projekt zmiany Statutu może zgłosić z własnej inicjatywy Dyrektor.
 2. Zmiana Statutu może nastąpić po dokonaniu wnikliwej oceny skutków jego obowiązywania.
 3. Projekt zmian Statutu wraz z uzasadnieniem i wymaganymi opiniami Kierownik przedkłada za pośrednictwem Wójta Gminy Przewodniczącemu Rady Gminy z wnioskiem o skierowanie go pod obrady sesji i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.

4.Wójt Gminy przedkłada Przewodniczącemu Rady Gminy projekt i wniosek, o którym mowa w ust. 3 wraz ze swoją opinią w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 20

 1. Nadzór nad działalnością GBP sprawuje organizator.
 2. Statut instytucji kultury nadaje organizator.

3. Likwidacja instytucji kultury lub przekształcenie następuje na podstawie uchwały organizatora z zachowaniem obowiązujących przepisów.

§ 21

Niniejszy Statut zatwierdzony przez organizatora stanowi podstawę normatywną do opracowywania przez Dyrektora wewnętrznych regulaminów, struktur i innych zarządzeń niezbędnych do realizowania zadań GBP.

§ 22

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.